داشتن سابقه کیفری ممکن است واجد شرایط بودن شما برای ویزای الکترونیک روسیه را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می شود برای راهنمایی با سفارت/کنسولگری روسیه یا یک سرویس ویزای حرفه ای مشورت کنید.