خیر توجه داشته باشید که در صورتی که اخیراً ویزای روسیه به شما داده شده است که در زمان ارسال درخواست جدید معتبر است، ما باید پاسپورتی را که در آن ویزای مربوطه مهر شده است به ما ارائه دهید زیرا سفارت باید لغوش کن.