ویزا تاییدیه ای است که توسط نماینده دولت یک کشور صادر می شود و به یک فرد و نه یک ساکن در آن کشور اجازه می دهد تا به محدوده آن وارد شود. اجازه ورود به یک کشور است.